skip to primary navigationskip to content
 

chinese

Home > Library > Multimedia and Online Resources > DVDs and Videos > Chinese

Chinese

 
 • Last updated March 2008
 • Bi Jianping: Da Yue Bing (DVD: F II 79018)
 • Bi Jianping: Ma Lu Tian Shi (DVD: 79015)
 • Bi Jianping: Shen Nu (DVD: F II 79020; F II 79020a)
 • Bi Jianping: Shi zi jie Ton (DVD: F II 79019)
 • Bi Jianping: Xiao cheng zhi chun (DVD: F II 79013)
 • Bi Jianping: Xin Nu Xing (DVD: F II 79022)
 • Cai Chusheng: Fiang Chun Shui Xiang Dong Lin (DVD: F II 79023)
 • A century of memory of young marshal : 1901-2001 (DVD: F II 40131)
 • Chen Kaige:Ba Wang Bie Ji = Farewell my concubine (DVD: F II 79045, F II 79045a)
 • Chen Huaiai& Cui Wei: Qing Chun Zhi Ge = Song of youth (DVD: F II 79041)
 • Chinese breakthrough (Video : FII 58512.2)
 • Fei, Mu: Spring in a small town (DVD: FII 79000.10)
 • Ge ming xian dai Jing ju (DVD: FII 79000.13)
 • Hou, Hsiao Hsien: The boys from Fengkuei (DVD: F II 79000.5)
 • Hou, Hsiao Hsien; Dust in wind (DVD: F II 790000.4)
 • Hou, Hsiao Hsien: A summer at granpa's (DVD: F II 79000.6)
 • Hou, Hsiao Hsien : Time to live and time to die (DVD: 79000.7)
 • Jia Zhang-ke: Platform (DVD: F II 79010; F II 79010a)
 • Jia Zhang-ke: The World (DVD : F II 79047.1/.2)
 • Ling-Yu: The Godess of Shanghai (DVD&book: F II 79021.1&2)
 • Sang Hu: Ju Fu = New Year Sacrifice (DVD: F II 79043)
 • Shen, Xiling: Crossroads/Daybreak:(DVD: FII 79000.11)
 • Shi Dongshan: Ba Qian Li Lu Yun Heyne (DVD: F II 79025)
 • Shui Hua: Lin Jia Pu Zi = The Lin family shop (DVD: F II 79042)
 • Yang, Edward: A one and a two (Yi yi) (DVD; F II 79000.3)
 • Yi Kan Chan: Chong ging sen lin = Chung king Express (DVD: F II 79012)
 • Zhang Yimon: Huang Tu Di (DVD: F II 79028)
 • Zhang Yimon:Wo De Fu Qin Mu Qin = The road home (DVD: F II 79026)
 • Zhang Yimon: Yi Ge don bu Neng Shao (DVD: F II 79017)
 • Zhang Yuan: Gua Nian hui Jia (DVD: F II 79027)
 • Zhang Zhen: Xiao Hua = Little flower (DVD: F II 79044)
 • Zhangke, Jia: Dong (DVD: F II 79000.15)
 • Zhangke, Jia: Ren xiao yao (DVD: F II 79000.12)
 • Zhangke, Jia: Sanxia hao ren = Still life (DVD: F II 79000.14)
 • Zheng Junli: Wa ya yu ma que (DVD: F II 79014)
 • Zhu Shilin: Qing Gong Mi Shi (DVD: F II 79029)
Books on a shelf