skip to primary navigationskip to content
 

Chinese

Chinese

 

In alphabetical order by surname of directors.

B

C-D

F-J

L-N

S-X

Y-Z

Last updated March 2018

B

Broomfield, Nicholas: Ghosts (F II 79000.9)

C-D

蔡 楚生(Cai, Chusheng): 一江春水向東流 (Yi jiang chun shui xiang dong liu)= Spring river flows east(F II 79000.27.1-2 (Complete set), F II 79023.1-2 (上集)(Incomplete set))

蔡 楚生(Cai, Chusheng): 新女性 (Xin nü xing) = New women (F II 79022.1-2)

A century of memory of young marshal : 1901-2001 (F II 40131)

Chan, Jackie: Police story (F II 79000.100) 

陳 懷皚(Chen, Huaiai): 青春之歌 (Qing chun zhi ge) = Song of youth (F II 79041.1-2)

陳 凱歌(Chen, Kaige): 大閱兵 (Da yue bing) = The big parade (F II 79018)

陳 凱歌(Chen, Kaige): 黄土地 (Huang tu di) = Yellow land (F II 79028)

陳 凱歌(Chen, Kaige): 霸王別姬 (Ba wang bie ji) = Farewell my concubine (F II 79045, F II 79045a, F II 79045b)

陳 鯉庭(Chen, Liting): 麗人行 (Li ren xing) = Three girls (F II 79000.28)

Chinese breakthrough (FII 58512.2)

程 小東 (Ching, Siu-Tung): 倩女幽魂I-III (Qian nü you hun) = A Chinese ghost story (F II 79000.42-44)

戴思傑 (Dai, Sijie): 小裁縫 (Xiao cai feng) = Balzac and the little Chinese seamstress (F II 79000.49)

刁 亦男 (Diao, Yinan): 製服 (Zhi fu) = Uniform (F II 79000.45)

F-J

Fava, Patricia: Han Xin's Revenge (F II 79000.21)

關 錦鵬(Guan, Jinpeng): 阮玲玉 (Ruan Lingyu) = Center stage (F II 79000.51)

費 穆(Fei, Mu): 小城之春(Xiao cheng zhi chun) = Spring in a small town (F II 79000.10, 10a, 10b)

Hinton, Carma et al.: 八九点钟的太阳 (Ba jiu dian zhong de tai yang)= Morning sun (F II 79000.98)

侯 孝賢(Hou, Xiaoxian) : 戀戀風塵 (Lian lian feng chen) = Dust in the wind (F II 790000.4)

侯 孝賢(Hou, Xiaoxian) : 風櫃來的人 (Fenggui lai de ren) = The boys from Fengkuei (F II 79000.5)

侯 孝賢(Hou, Xiaoxian) : 冬冬的假期 (Dongdong de jia qi) = A summer at granpa's (F II 79000.6)

侯 孝賢(Hou, Xiaoxian): 童年往事 (Tong nian wang shi) = Time to live and time to die (F II 79000.7)

侯 孝賢(Hou, Xiaoxian): 戲夢人生 (Xi meng ren sheng) = The puppetmaster (F II 79000.36)

胡金銓(Hu, Jinquan): 侠女(Xia nü ) = A touch of zen (F II 79000.31, 31a)

胡金銓(Hu, Jinquan): 龍門客棧 (Long men ke zhan) = Dragon gate inn (F II 79000.38)

胡金銓(Hu, Jinquan): 大醉俠 (Da zui xis) = Come drink with me (F II 79000.40)

Hughes, Bettany (host): Confucius : genius of the ancient world [BBC 4 documentary] (F II 79000.108)

賈 樟柯(Jia, Zhang-ke): 任逍遙 (Ren xiao yao) = Unknown pleasure (F II 79000.12)

賈 樟柯(Jia, Zhang-ke): 三峽好人(Sanxia hao ren) = Still life (F II 79000.14, F II 79000.52.1-2)

賈 樟柯(Jia, Zhang-ke): 站台(Zhan tai) = Platform (F II 79010; F II 79010a)

賈 樟柯(Jia, Zhang-ke): 世界(Shi jie) = The World (F II 79047.1-2, F II 79047.3)

L-N

Lewis, Joseph H.: Bombs over Burma (F II 79000.18)

李 安(Lee, Ang): 色 戒(Se jie) = Lust, caution (F II 79000.48, a, b)

劉 傑(Liu, Jie): 馬背上的法庭 (Ma bei shang de fa ting) = Courthouse on the hourseback (F II 79000.25)

陸 川(Lu, Chuan): 南京! 南京! (Nanjing! Nanjing!) = City of life and death (F II 79000.20)

龍 韶基(Lung, Shiu-kee): 精武門(Jing wu men) = Fist of fury: the legend lives on (F II 79000.19)

Ming-Liang, Tsai: Tian bian yi duo yun = The wayward cloud (F II 79000.112)

Nigh, William: Lady from Chungking (F II 79000.17)

S-X

桑 弧(Sang, Hu): 不了情(Bu liao qing)= Love without end (F II 79024)

桑 弧(Sang, Hu): 祝福(Ju fu) = New Year Sacrifice (F II 79043)

沈 西苓(Shen, Xiling): 十字街頭 (Shizi jietou) = Crossroads (FII 79000.11, F II 79019)

史 東山(Shi, Dongshan): 八千里路雲和月 (Ba qian li lu yun heyne) = Eight Thousand Li of Cloud and Moon (F II 79025)

水華(Shui, Hua): 林家舖子 (Lin jia pu zi) = The Lin family shop (F II 79042)

苏 里(Su, Li): 奇袭白虎团[革命现代京剧] (Qi xi bai hu tuan [Ge ming xian dai Jing ju]) (F II 79000.13)

田 壯壯(Tian, Zhuangzhuang): 小城之春 (Xiao cheng zhi chun) = Springtime in a small town (F II 79030, 79030a)

Tong, Stanley: Police story 3, Supercop (F II 79000.102)

韋 廉(Wei, Lian): 太行山上 (Taihang Shan shang) = On the mountain of Tai Hang (F II 79000.26)

王 濱(Wang, Bin): 白毛女 (Bai mao nü) = White haired girl (F II 79000.53, 53a)

王 家衛(Wong, Kar-Wai): 重慶森林 (Chongqing sen lin) = Chungking express (F II 79012)

王 家衛(Wong, Kar-Wai): 花樣年華 (Hua yang nian hua) = In the mood for love (F II 79050)

王 家衛(Wong, Kar-Wai): 2046 (F II 79055)

吳 永剛(Wu, Yonggang): 神女(Shen nü) = The goddess (F II 79020, F II 79020a, F II 79021.2, 2a)

Wuershan: Mojin : the lost legend (F II 79000.101)

Xia, Jun: Heshang: death song of the river (F II 79034, 79035)

谢 晋(Xie, Jin): 舞臺姐妹(Wu tai jie mei) = Two actresses/Two stage sisters (F II 79000.50)

Y-Z

楊 德昌(Yang, Edward): 一一(Yi yi) = A one and a two (F II 79000.3)

袁 牧之(Yuan, Muzhi): 馬路天使(Ma lu tian shi) = Street angel (F II 79000.22, F II 79015)

葉 偉信(Ye,Weixin): 葉問(Ye wen zhuan) = IP Man (F II 79000.46, 46.1)

張 徹(Zhang, Che): 八道樓子(Ba dao lou zi) = 7-man army (F II 79000.24)

張 普人(Zhang, Puren): 芒果之歌(Mang guo zhi ge) = Song of Mango (F II 79000.47)

張 藝謀(Zhang, Yimou): 紅高粱(Hong gao liang) = Red Sorghum (F II 79000.15,

15a, 15b)

張 藝謀(Zhang, Yimou): 一個都不能少 (Yi ge dou bu neng shao) = Not one less (F II 79017)

張 藝謀(Zhang, Yimou): 我的父親母親 (Wo de fu qin mu qin) = The road home (F II 79026)

張 元(Zhang, Yuan): 過年回家 (Gua nian hui jia) = Seventeen years (F II 79027)

張 錚(Zhang, Zhen): 小花 (Xiao Hua) = Little flower (F II 79044)

鄭 君里 (Zheng, Junli): 烏鴉與麻雀 (Wu ya yu ma que) = Crows and sparrows (F II 79014)

朱 石麟(Zhu, Shilin): 清宮秘史(Qing gong mi shi) = Sorrows for Forbidden City (F II 79029)

鄭 正秋(Zheng, Zhengqiu): 姊妹花 (Zi mei hua) = Twin sisters (F II 79000.22)

 

Return to top